Tài khoản giao dịch

 

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Chi nhánh ngân hàng Đông Á tại thành phố Đà Nẵng

Tên chủ khoản : Nguyễn Thị Kim Sen

Số tài khoản : 0102017490

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại thành phố Quảng Ngãi

Tên chủ khoản : Hoàng Nhật Nguyên

Số tài khoản : 0571000023368